ขอใช้บริการงานของกรมป่าไม้ด้วยระบบ RFD Single Window

เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ขอออกใบเบิกทาง ขอหนังสือกำกับ ขอใบรับรองไม้และใบอนุญาตส่งออก รวมทั้งขอตรวจพิสูจน์ไม้ และขอหนังสือรับรองแจ้งข้อเท็จจริงนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ และตรวจสอบสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอน

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร เรื่องราว และเหตุการณ์ต่างๆ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่
เอกสารและคู่มือต่างๆ

บอกถึงกระบวนงาน วิธีใช้งานระบบ และความรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจและใช้งานระบบได้ถูกต้องติดต่อเรา กรมป่าไม้

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ (662)-561-4292-3

โทรสาร (662)-940-5910

-->