ขอใช้บริการงานของสำนักรับรองการป่าไม้

ออกหนังสือรับรองไม้ หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ หนังสือรับรองถ่านไม้ และออกใบอนุญาตส่งออก


ต้องการลงทะเบียนผู้ใช้งาน เพื่อขอเข้าใช้งานระบบ กลับไปที่หน้า Portal

คลิ๊กที่นี่

บริการ
งานของสำนักรับรองการป่าไม้

  • ออกหนังสือรับรองไม้
  • ออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้
  • ออกหนังสือรับรองถ่านไม้
  • ออกใบอนุญาตส่งออก

สถิติ

ข้อมูลสารสนเทศ รายงาน และสถิติต่างๆของสำนักรับรองการป่าไม้ทำความรู้จักกับสำนักรับรองการป่าไม้

วิสัยน์ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และอำนาจหน้าที่ผู้บริหาร

ตรวจสอบ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักรับรองการป่าไม้


โครงสร้างของสำนักรับรองการป่าไม้

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อการอนุญาต และการบริการให้ครอบคลุมทั้งประเทศติดต่อเรา สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ (662)-561-4292-3

โทรสาร (662)-940-5910