ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน คือ ?

ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่า เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้พื้นที่และประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยการมีส่วนร่วมมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

Generic placeholder image

ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่า

ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าในที่ดินของรัฐและการปลูกสร้างสวนป่าในที่ดินเอกชน การดำเนินการในรูปสหกรณ์สวนป่า และ การปลูกป่าเศรษฐกิจทุกรูปแบบ รวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยสวนป่าและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

Generic placeholder image

ขยายพันธุ์ไม้

ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนารูปแบบการเพาะชำกล้าไม้ การขยายพันธุ์ไม้ส่งเสริมและประชาสัมพันธุ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ เพาะชำกล้าไม้แก่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชน

Generic placeholder image

อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่า

ศึกษา วิเคาราะห์ เพื่อกำหนดนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

Generic placeholder image

ศูนย์การเรียนรู้

ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ และนันทนาการ รวมท้้งการจัดระบบสื่อความหมาย เพื่อการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการป่าไม้

Generic placeholder image

ปฏิบัติงานร่วม

ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่อยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สถิติ

เก็บสถิติการขึ้นทะเบียบสวนป่าภาคเอกชน

เก็บข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าภาคเอกชนทั้งประเทศ เพื่อสนับสนุนโครงการ ฯ ตามวัตถุประสงค์

ดูสถิติ

ตัวอย่างแบบฟอร์มใบคำขอ

แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
ที่ได้จากระบบการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าออนไลน์

เป็นการลดขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า จากระบบเดิมที่มีขั้นตอนเป็นรูปแบบ (Manual) ที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ

การขึ้นทะเบียนสวนป่า

 • การขึ้นทะเบียนสวนป่า คืออะไร ?

  การนำที่ดิน มาขอขึ้นทะเบียนเพื่อทำการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

 • มาทำความรู้จักกับ การขึ้นทะเบียนสวนป่ากันเถิด
 • การขั้นทะเบียนสวนป่าไม่ใช่การยืนยันโฉนดที่ดินแต่เป็นการนำที่ดินของตนเองที่ถูกต้องตามกฎหมายมาเข้าโครงการลงทะเบียนที่ดินเพื่อส่งเสริมการปลูกป่า

 • ขึ้นทะเบียนสวนป่าแล้วได้อะไร ?
 • การขึ้นทะเบียนด้วยความสมัครใจผู้ปลูกป่าที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับความคุ้มครองสิทธิ์ในการทำไม้ที่ปลูก เช่น การตัดโค่น การค้าไม้และการนำไม้เคลื่อนที่ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งยังสามารถเก็บหา ค้า มีไว้ในครอบครอง โดยได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงไม้และของป่า

 • ประโยชน์ที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียนสวนป่า
 • 1. ผลิตไม้เพื่อเป็นสินค้าสร้างรายได้เสริม
  2. ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการทำไม้หวงห้าม
  3. สามารถเก็บหา ค้า มีไว้ในครอบครองโดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่เสียค่าบำรุงใด ๆ
  4. สามารถขอสถานที่ เพื่อเป็นการแปรรูปไม้จากการทำสวนป่าได้
  5. สามารถขอใบสำคัญเพื่อการส่งออกไม้ไปขายต่างประเทศได้

Generic placeholder image

ตัวอย่างหน้าจอระบบ

ตัวอย่างหน้าจอระบบการขึ้นที่ดินเป็นสวนป่าออนไลน์

ลงทะเบียนกับเรา

ลงทะเบียนขอขึ้นที่ดินเป็นสวนป่า

>

นายเสรี รัตนเย็นใจ

ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาคเอกชน

นายประกิตติ์ คาราสว่าง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

นางราณี โพธิปักษ์

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

นางสาววารินทร์ ตรีมงคล

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

ติดต่อเรา

สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (662)-561-4292-3
โทรสาร (662)-940-5910