ขอใช้บริการงานของสำนักด่านป่าไม้

ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจสินค้าไม้ และขออนุญาตออกใบเบิกทาง


ต้องการลงทะเบียนผู้ใช้งาน หรือเข้าใช้งานระบบ กลับไปที่หน้า Portal

คลิ๊กที่นี่

บริการงานของสำนักด่านป่าไม้

ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจสินค้าไม้ และขออนุญาตออกใบเบิกทาง


สถิติ

ข้อมูลสารสนเทศ รายงาน และสถิติต่างๆของสำนักด่านป่าไม้ทำความรู้จักกับสำนักด่านป่าไม้

วิสัยน์ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และอำนาจหน้าที่


วิสัยน์ทัศน์

"เป็นหน่วยงานในการตรวจสอบ อนุญาตและควบคุมการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ด้วยบริการที่ดีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ"

พันธกิจ

พัฒนาการอนุญาตและการบริการ

ยุทธศาสตร์
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างระบบตรวจสอบและอนุญาตที่ดี เสริมการบริหารจัดการด้วยระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพ
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปฎิบัติงานโปร่งใส ด้วยใจบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ
เป้าประสงค์
  • เป้าประสงค์ที่ 1 : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบและกฏหมาย ด้วยความโปร่งใส เสริมด้วยความรู้และเทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงาน
  • เป้าประสงค์ที่ 2 : ผู้รับบริการมีความพึพอใจและยอมรับในขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อำนาจหน้าที่
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้
  • ควบคุม กำกับ และตรวจสอบการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและควบคุมการนำไม้หรือของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบ รับรอง แนะนำ และควบคุมเกี่ยวกับไม้ที่เคยอยู่ในสภาพไม้เรือนเก่า หรือ ไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเครื่องใช้ ซึ่งพ้นจากสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้
  • ดำเนินการตั้ง ยุบ ปรับปรุง เขตด่านป่าไม้ และการทำงานด้านด่านป่าไม้ให้ประสานงานได้ทั่วประเทศ
  • ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ผู้บริหาร

ตรวจสอบ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักด่านป่าไม้


โครงสร้างของสำนักด่านป่าไม้

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อการอนุญาต และการบริการให้ครอบคลุมทั้งประเทศติดต่อเรา สำนักด่านป่าไม้ กรมป่าไม้

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-579-4853