สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

แนะนำไม้การค้า


ชื่อสามัญ รัง
ชื่อการค้า-ชื่อภาษาอังกฤษ Burmese Sal, Rang
ชื่อพฤกษศาสตร์ Shorea siamensis Miq.
วงศ์ DIPTEROCARPACEAE
ถิ่นกำเนิด ขึ้นเป็นหมู่ใหญ่ ๆ ในป่าเบญจพรรณแล้งและป่าแดงทั่วไปปะปนอยู่กับไม้เต็ง ในพื้นที่ที่ดินเป็นลูกรัง หิน กรวดทรายเป็นส่วนใหญ่ ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 500-1,000 เมตร ทางภาคใต้มีอยู่บ้างตามเขาหินปูน
ลักษณะเนื้อไม้ สีน้ำตาลอ่อนหรือสีน้ำตาลอมเหลือง เสี้ยนสน เนื้อหยาบ แต่สม่ำเสมอ แข็ง หนัก
รายละเอียด