Web Portal


 • ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจสินค้าไม้
 • ขออนุญาตออกใบเบิกทางสินค้าไม้นำเข้า
 • ขออนุญาตออกใบเบิกทางทั่วไป
 • ข้อมูลพื้นที่ปลูกป่าภาคเอกชน
 • ข้อมูลประเภทไม้ที่ขึ้นทะเบียนสวนป่า
 • ข้อมูลประเภทที่ดินที่ขึ้นทะเบียนสวนป่า
 • ขอออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป
 • ขอออกหนังสือกำกับไม้ยางพาราแปรรูป
 • ขอออกหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม
 • ขอหนังสือรับรองไม้
 • ขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้
 • ขอหนังสือรับรองถ่านไม้
 • ขอตรวจพิสูจน์ไม้
 • Thailand Commercial Timbers
 • Geographical Distribution
 • การจำแนกชนิดไม้
 • ขอหนังสือรับรองแจ้งข้อเท็จจริงนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์


19 พ.ค. 2558

สำนักด่านป่าไม้เปิดอบรมแนะนำการใช้ ระบบ NSW กรมป่าไม้ สำหรับผู้ประกอบการและชิปปิ้ง ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น.           คลิกรายละเอียด >>>


19 พ.ค. 2558

สำนักด่านป่าไม้เปิดรับลงทะเบียนให้ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าไม้ ตั้งแต่เวลา 10.00- 16.30 น. คลิกรายละเอียด >>>


19 พ.ค. 2558

สำนักด่านป่าไม้อบรมการใช้ ระบบ NSW กรมป่าไม้ สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการ ทรัพยากรพื้นที่และเจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้ทั่วไป ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. คลิกรายละเอียด >>>


1 พ.ค. 2558

กรมป่าไม้และกรมศุลกากร พร้อมเปิดใช้งานระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการ ตรวจร่วมสินค้าไม้และของทำด้วยไม้ ผ่านระบบ National Single Window


กฎระเบียบ e-Service


สำนักนายกรัฐมนตรี


กรมศุลกากร


กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร